Тарихдин гелер

Дегь заманайрин яшайишдин маканрикай сад тир Кцlар районда уьлкведин дережадин кьетlенвал авай агъзурдилай виниз тарихдинни-културадин памятникар ашкарнава. Иниз чи эрадилай

Read more